LanCentrum.sk
language:
Nakupovať v mene:

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov - GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely

 

Užívateľ súhlasí, že ho prevádzkovateľ Ing. Ján Cibula TIMES-VT, so sídlom: Nábr. sv. Metoda 8, 971 01 Prievidza môže kontaktovať za účelom marketingovej prezentácie produktov a služieb, a to zasielaním obchodných informácií e-mailom, telefonicky a/alebo poštou, pričom užívateľ môže obdržať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa a s ním spolupracujúcich osôb v závislosti na preferenciách a prejavenom záujme užívateľa o rôzne témy a akcie. Užívateľ môže svoje preferencie upraviť vo svojom užívateľskom účte, alebo zaslaním e-mailu na adresu shop@times.sk

 

Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje užívateľ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu kontaktných informácií: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón za vyššie uvedeným účelom zasielania marketingových informácií o produktoch prevádzkovateľa a s ním spolupracujúcich osôb e-mailom, telefonicky alebo poštou.

Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu shop@times.sk.

 

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnych povinností správcu podľa podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, súhlas podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu (zasielanie obchodných informácií) Užívateľa na základe pravidiel vzťahujúcich sa k zmluvnému vzťahu.

Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu shop@times.sk.

 

 

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje užívateľa v nevyhnutnom rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefón, IP adresa vrátane citlivých a iných osobných údajov priebežne sprístupnených užívateľom (ďalej len „osobné údaje“), a to na účely:

 

(i) plnenie povinností vyplývajúcich zo žiadosti, či zmluvy uzatvárané s užívateľom,

(ii) zasielanie obchodných oznámení a ďalších informácií o podnikaní prevádzkovateľa elektronickou cestou v súlade s príslušnými predpismi,

(iii) plnenie nadväzujúcich zmlúv s ďalšími dodávateľmi plnenia pre prevádzkovateľa,

(iv) plnenie ďalších zákonných povinností nadväzujúce na žiadosť užívateľa alebo zmluvu uzavretú s prevádzkovateľom a jej plnenie a / alebo

(v) k ochrane oprávnených záujmov prevádzkovateľa pred súdnym, správnym, či iným konaním.

Tieto osobné údaje bude prevádzkovateľ dostatočne chrániť, spracovávať iba na tieto účely a uchovávať po nevyhnutnú dobu trvania účelu.

Prevádzkovateľ týmto riadne poučuje nositeľa údajov o právach požadovať

(i) prístup k jeho osobným údajom a ich opravu,

(ii) výmaz a / alebo prenositeľnosť

(iii) právo namietať voči spracovaniu,

 

to všetko na e-mail prevádzkovateľa shop@times.sk sa lehotou na vybavenie bezodkladne ale najneskôr do 30 dní podľa čl. 15 až 23 Nariadenie (EÚ) 2016/679. Užívateľ má právo podať sťažnosť u dozorného úradu (Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

 

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovaných alebo neopodstatnených žiadostí účtovať primeraný poplatok za náklady spojené s vybavením žiadosti.

 

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 

Obchod prevádzkuje: Times-VT, Nábr. Sv. Metoda 8, 971 01 Prievidza, Slovakia tel.: +421 (0)46 542 70 50
Created by © 2022 WebCreative.info All rights reserved.