LanCentrum.sk
language:
Nakupovať v mene:

Reklamačné podmienky

I. Reklamačné podmienky - časť B2B – odberateľ na IČO

1. Úvodné podmienky

 1. Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom a dopĺňajú Všeobecné obchodné podmienky (VOP).

 2. Vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom sa pri uplatňovaní reklamácií spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami tohto reklamačného poriadku. Dodávateľ a Odberateľ týmto zhodne konštatujú, že ustanovenia reklamačného poriadku majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka s výnimkou uplatnenia kogentných noriem Obchodného zákonníka.

 3. Odberateľ prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok okamihom potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa.

 4. Dodávateľ si účinnosťou tohto reklamačného poriadku vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu jeho ustanovení pri rešpektovaní kogentných noriem Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Akékoľvek zmeny reklamačného poriadku sú účinné od 3 dňa po ich zverejnení na webovej stránke www.lancentrum.eu.

2. Prevzatie tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare

 1. Odberateľ je povinný riadne a včas dodaný tovar skontrolovať, čo najskôr po prechode nebezpečenstva za škodu na tovare (t.j. bezodkladne po prevzatí tovaru). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Odberateľa v prípade, kedy je Dodávateľ podľa zmluvy povinný odoslať tovar, po jeho odovzdaní dopravcovi na zmluvou určenom mieste a ak uvedená povinnosť Dodávateľa zo zmluvy nevyplýva, po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.

 2. Odberateľ je povinný prehliadnuť dodaný tovar bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dostal do jeho dispozície. Pokiaľ Odberateľ zistí, že dodaný tovar bol mechanicky poškodený po prevzatí prepravcom, a to aj dodatočne, je povinný bezodkladne kontaktovať prepravcu a požiadať o vyhotovenie zápisu o spôsobení škody. Zároveň je povinný upovedomiť Dodávateľa o tom, že upovedomil prepravcu o vzniku škody. Následne je povinný kontaktovať reklamačné oddelenie Dodávateľa, kde bude reklamácia tovaru na základe zápisu o škode vyriešená. Bez uvedeného písomného dokladu (zápisnica o spôsobení škody) nie je možné uznanie mechanického poškodenia zo strany Dodávateľa.

 3. V prípade, že Odberateľ tovar neprehliadne alebo nezabezpečí riadne a včas jeho prehliadku v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Prehliadku musí Odberateľ vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

 4. Odberateľ je povinný bezodkladne najneskôr do 12 hodín po vykonaní prehliadky oznámiť Dodávateľovi všetky vady, ktoré zistil, resp. ktoré bolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti riadne a včas zistiť. V prípade rozdielu v množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi v dodacom liste a skutočne dodaným tovarom, je Odberateľ povinný najneskôr do dvoch pracovných dní písomne upovedomiť Dodávateľa o uvedenej skutočnosti. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dodanie väčšieho množstva tovaru len v prípade, ak túto skutočnosť neoznámil podľa ustanovení predchádzajúcej vety Dodávateľovi.

3. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

 1. Vyššie uvedené pravidlá pre reklamáciu platia zhodne ako pre reklamáciu vád dodaného tovaru, za ktoré Dodávateľ zodpovedá zo zákona, tak pre reklamáciu vád tovaru, za ktorého akosť predávajúci prevzal záruku. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované.

 2. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, za ktoré Dodávateľ zodpovedá v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, musí Odberateľ uplatniť v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, a v prípade reklamácie vád tovaru, za ktorého akosť prevzal Dodávateľ záruku, musia byť vady reklamované najneskôr do konca záručnej doby. Záručná doba pri osobnom odbere začína plynúť dňom prevzatia tovaru Odberateľom a v prípade odoslania tovaru v deň prevzatia tovaru od určeného dopravcu na mieste určenia.

 3. Odberateľ je povinný uplatniť vady tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť pri náležitej starostlivosti zistená. Neuplatnením nároku z vád tovaru a nevytknutím vady v lehote 3 dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť zistená, zaniká právo na uplatnenie reklamácie, a zároveň aj akékoľvek nároky vyplývajúce z vád tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

4. Vybavenie reklamácie

 1. Odberateľ predloží Dodávateľovi v reklamačnom mieste (iba pri osobnej reklamácii), ktorým je aj reklamačné oddelenie v sídle Dodávateľa na adrese Nábr. sv .Metoda 8, 971 01 Prievidza alebo prostredníctvom kuriéra doklady o kúpe tovaru vystavené Dodávateľom– faktúra, dodací list, odovzdávací protokol, záručný list.

 2. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s uplatnením reklamácie je Odberateľ oprávnený kontaktovať reklamačné oddelenie Dodávateľa.

 3. V prípade, ak má výrobca na území Slovenskej republiky autorizované servisné stredisko, je Odberateľ povinný uplatniť nároky z vád tovaru prostredníctvom reklamácie priamo v príslušnom autorizovanom servisnom stredisku. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je uvedený na Webovej stránke Dodávateľa. Náklady súvisiace s uplatnením reklamácie (balenie, doprava, pošta,...) do miesta vybavenia reklamácie znáša Odberateľ.

 4. V prípade podmienečnej reklamácie závisí doba vybavenia od Dodávateľa. V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, znáša všetky náklady spojené s vybavením reklamácie Odberateľ a tovar bude Odberateľovi vrátený až po uhradení vynaložených nákladov.

 5. V prípade oprávnenej reklamácie znáša Dodávateľ všetky náklady súvisiace s odoslaním tovaru späť Odberateľovi.

 6. Balíky určené pre reklamačné oddelenie, musia byť jasne označené „RMA“, alebo „REKLAMAČNÉ ODDELENIE“. Pokiaľ je balík určený pre konkrétnu osobu, treba uviesť aj meno (obchodník, sklad, RMA, účtovné,...), ak je v balíku viacero položiek, je nutné prikladať súpis reklamovaného tovaru. Reklamačné balíky zaslané na náklady príjemcu nebudú autorizovaným servisným strediskom ani Dodávateľom akceptované.

 7. Uplatnením reklamácie v sídle Dodávateľa, v prípade, že Odberateľ vedel a mal reklamovať priamo v autorizovanom servisnom stredisku, vzniká nárok Dodávateľa na úhradu nákladov spojených s prepravou reklamovaného tovaru do autorizovaného servisného strediska, z dôvodu, že Dodávateľ Odberateľa v reklamačnom poriadku na také konanie upozornil.

 8. Odberateľ je povinný odoslať tovar v takom balení, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Dodávateľ odporúča zasielať reklamovaný tovar v originálnom balení, antistatických obaloch a pod.

 9. Odberateľ je zodpovedný za kontrolu sériových čísel tovaru a čísel vyznačených na záručnom liste a pokiaľ zistí rozdiel, kontaktuje písomne do troch pracovných dní od prevzatia tovaru Dodávateľa. Zamestnanci Dodávateľa zabezpečia odstránenie vzniknutého rozdielu a zaslanie nového záručného listu na náklady Odberateľa. Reklamácia sa považuje za neoprávnenú v prípade, ak Odberateľ neoznámil uvedené skutočnosti, bez nároku na uplatnenie vád z tovaru.

 10. Súčasťou reklamovaného tovaru pri odovzdaní na vybavenie reklamácie musí byť záručný list a doklad o kúpe tovaru.

 11. Pri nedodržaní niektorej z požiadaviek Dodávateľa nebude tovar na uplatnenie práv z reklamovaného tovaru prijatý a bude odoslaný na náklady Odberateľa späť na adresu uvedenú na obale tovaru.

 12. Odberateľ môže tovar reklamovať osobne, vždy v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hodín v sídle Dodávateľa, ak iné ustanovenie tohto Reklamačného poriadku neustanovuje inak. Oznámenie o zistených vadách je Odberateľ povinný odovzdať písomne v lehotách určených podľa tohto Reklamačného poriadku. V písomnom oznámení je Odberateľ povinný uviesť zistené vady, tzn. musí uviesť skutočnosti ako sa zistená vada prejavuje. V písomnom oznámení o vadách tovaru je Odberateľ povinný označiť nárok, ktorý v dôsledku výskytu vady uplatňuje. V prípade, ak Odberateľ reklamuje vadu tovaru v autorizovanom servisnom stredisku, je povinný bezodkladne najneskôr do 2 pracovných dní informovať Dodávateľa, o uplatnení reklamácie, a to buď písomne alebo prostredníctvom e-mailu adresovanému zamestnancovi reklamačného oddelenia Dodávateľa. Aj v takom prípade je Odberateľ povinný oznámiť Dodávateľovi zistenú vadu a nárok, ktorý v dôsledku výskytu vady uplatňuje.

 13. Odberateľ pri uplatňovaní reklamácie vyplní reklamačný formulár zverejnený na stránke Dodávateľa, prípadne zašle mailom žiadosť s uvedením informácií o vadnom produkte, číslo faktúry, kód produktu, sériové číslo a popis závady. Akceptovaný bude iba riadne a včas vyplnený reklamačný formulár.

 14. Dodávateľ nepreberá tovar zasielaný poštou alebo spešninou, ani tovar zasielaný na dobierku.

 15. V prípade, že si Odberateľ neprevezme reklamovaný tovar (oprávnená a neoprávnená reklamácia) do 90 dní odo dňa jej vybavenia, je Dodávateľ oprávnený účtovať skladné za tovar vo výške 2,00 EUR za každý aj začatý deň uskladnenia.

5. Záručná doba

 1. Dodávateľ poskytne na vybrané druhy tovarov záruku za akosť, ktorou preberá písomne záväzok, že dodaný tovar bude po stanovenú dobu spôsobilý pre použitie k dohodnutému alebo obvyklému účelu, tzn., že dodaný tovar si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru, ak niektoré ustanovenie Zmluvy o obchodných vzťahoch, VOP alebo tohto Reklamačného poriadku neustanovuje inak.

 2. Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym skladovaním tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovaru a škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

 3. Dodávateľ poskytne záručnú dobu na tovar v dĺžke trvania, ktorá je uvedená v záručnom liste a ktorá vychádza zo záručnej lehoty poskytovanej výrobcom.

 4. Do záručnej doby sa nezapočítava doba, ktorá uplynie od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia. Záručná doba tovaru opraveného prípadne vymeneného na základe uplatnenej reklamácie dobieha podľa záruky pôvodného tovaru a to aj v prípade, kedy došlo v rámci reklamačného poriadku k vybaveniu reklamácie výmenou tovaru s iným sériovým číslom.

 5. Dodávateľ má právo na náhradu vzniknutých servisných, organizačných a manipulačných nákladov vo výške min. 10,00 EUR bez DPH za uplatnenie reklamácie 1ks tovaru, v prípade že, tovar je k reklamácii zaslaný bez vyplneného písomného oznámenia o vade tovaru, pri testovaní sa neprejaví popisovaná závada a tovar bude považovaný za plne funkčný, záručná doba na tovar už uplynula, alebo vada bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním s tovarom.

6. Nároky z vád tovaru

 1. V prípade, že reklamácia tovaru v záručnej dobe je oprávnená, je Dodávateľ povinný vykonať opravu zistených vád tovaru bezodplatne. V prípade, že tovar je neopraviteľný, má Odberateľ právo na ten istý druh náhradného tovaru. Dodávateľ je oprávnený v prípade, že ten istý druh náhradného tovaru nie je k dispozícii, odovzdať Odberateľovi náhradný tovar, ktorý spĺňa obdobné parametre a technické riešenia predtým zakúpeného tovaru. V prípade, že neopraviteľný reklamovaný tovar nie je na trhu dostupný, reklamácia tovaru bude vybavená adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu vo výške ceny adekvátnej náhrady, stanovenej reklamačným oddelením Dodávateľa. V takom prípade je Dodávateľ oprávnený rozhodnúť o tom, či tovar vybaví adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu.
  Reklamáciu je Dodávateľ povinný vybaviť v čo najkratšom možnom termíne odo dňa prijatia reklamácie.

 2. V prípade, že tovar neobsahuje záručný list, je záručná doba určená podľa špecifikácie záručných dôb uvedených v niektorom z ustanovení tohto Reklamačného poriadku alebo priamo na Webovej stránke Dodávateľa. V prípade, ak súčasťou dodania tovaru nebol záručný list a zároveň záručná doba tovaru nie je uvedená v žiadnom ustanovení tohto Reklamačného poriadku alebo na Webovej stránke Dodávateľa, vzťahuje sa na tovar záručná doba v dĺžke trvania 6 kalendárnych mesiacov. Náklady súvisiace s opravou reklamovaného tovaru po záručnej dobe znáša Odberateľ.

 3. Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu, počítačovými vírusmi, používaním tovaru v pracovných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi pracovným podmienkam kancelárskeho prostredia, nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou či všeobecnými zásadami, neodbornou inštaláciou, neodborným obsluhovaním či zanedbanou starostlivosťou o tovar, zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN, vyššou mocou, meteorologickými vplyvmi (predovšetkým zásahom blesku a pod.)

 4. Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa taktiež nevzťahuje na vady tovaru v prípade, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo tým, že Odberateľ používal a manipuloval s tovarom v rozpore s návodom na použitie a v rozpore so záručnými podmienkami výrobcu.

 5. Reklamovaný tovar nesmie byť polepený štítkami, popísaný perom, fixkou, alebo inak označený.

7. Náhrada škody a neoprávnená reklamácia

 1. Odberateľ je povinný sa oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami výrobcu, prípadne s návodom na použitie, najneskôr pri prevzatí tovaru. V prípade, ak Odberateľ poruší povinnosť oboznámiť sa so záručnými podmienkami výrobcu, prípadne s návodom na použitie a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu tovaru, jeho čiastočnému alebo úplnému zničeniu, najmä ak v dôsledku nesprávnej manipulácie s tovarom alebo v dôsledku nesprávneho používania tovaru sa vyskytne vada, ktorá by pri obvyklom a riadnom užívaní nebola vznikla, Dodávateľ za vznik takej vady nezodpovedá. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá tým Dodávateľovi vznikla.

 2. Ak sa preukáže, že reklamovaná vada bola spôsobená konaním Odberateľa - poškodením tovaru nesprávnym používaním, alebo nevhodnou manipuláciou (zatečenie) a Odberateľ napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel, alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, môže Dodávateľ od Odberateľa požadovať náhradu škody, ktorú mu tým spôsobil.

 3. V prípade neoprávnenej reklamácie je Odberateľ povinný uhradiť manipulačný poplatok za každú neuznanú reklamáciu vo výške 6 EUR + DPH.

 4. V prípade skrytej vady, napr. zatečené zariadenie, spálená sieťová karta, ktorú nie je možné zistiť pri preberaní reklamácie si Dodávateľ vyhradzuje nárok na náhradu škody u Odberateľa, pokiaľ reklamácia nebude uznaná výrobcom.

 5. Ak Dodávateľ s vynaložením odbornej starostlivosti nemôže dostatočne identifikovať reklamovaný tovar, z dôvodu straty seriového čísla, a napriek tejto skutočnosti dôjde zo strany Dodávateľa k riadnemu vybaveniu reklamácie, zodpovedá Odberateľ za škodu, ktorú týmto konaním spôsobil a to v prípade, ak distribútor Dodávateľa uzná takú reklamáciu za neoprávnenú. Odberateľ je povinný na úhradu dostatočne preukázaných nákladov, ktoré Dodávateľ na vybavenie takej reklamácie vynaložil.

8. Spotrebný materiál

do tejto kategórie patria všetky batérie, pásky, konektory. Záručná doba v trvaní 6 mesiacov.

Pri tovare typu software sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú nečitateľnosť médií. Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (adjustačnej fólie, pečatí a i.) sa Odberateľ stáva oprávneným licenčným užívateľom zakúpeného tovaru a zároveň tovaru, ktorý už nie je možné vrátiť Dodávateľovi.


9. Záverečné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok Dodávateľa tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP.

 2. Ustanovenia reklamačného poriadku nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa, Odberateľ týmto momentom súhlasí s reklamačnými podmienkami Dodávateľa.

 3. Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Odberateľovi v prípade, ak Dodávateľ zistí, že výrobca, resp. distribútor reklamovaného tovaru, od ktorého Dodávateľ tovar kúpil, nie je schopný v dôsledku insolventnosti podniku (vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu, likvidácia podniku bez právneho nástupcu) vybaviť reklamácie v zmysle dojednaných obchodných podmienok. V takom prípade si Dodávateľ vyhradzuje právo reklamovaný tovar bez vybavenia reklamácie Odberateľovi vrátiť.

 

II. Reklamačné podmienky - časť B2C – spotrebiteľ (nepodnikateľ)

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „reklamačný poriadok“). Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

Kupujúcim môže byť:

• fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti
• fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

1. Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste, dostupnom kupujúcemu. Reklamačný poriadok je zverejnený aj na internetovej stránke predávajúceho www.lancentrum.eu.

2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v prevádzke predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné, s ohľadom na predávané výrobky alebo služby. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte, prosím, naše reklamačné oddelenie telefonicky na 0908 225 111 alebo e-mailom na adrese reklamacie@times.sk.

3. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme, pred odoslaním odporúčame tovar poistiť pre prípad poškodenia počas prepravy. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie oznámiť predávajúcemu druh a rozsah vád tovaru, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, a pod.) a iné podstatné náležitosti majúce vplyv na uplatňovanú vadu tovaru. Žiadame Vás preto o vyplnenie reklamačného formuláru a jeho priloženie k reklamovanému tovaru. Formulár je dostupný na konci týchto podmienok.

4. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva reklamovaného tovaru nevyhnutného na vykonanie reklamácie,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

5. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

6. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do prevádzkarne predávajúceho - tento deň je zároveň začiatkom reklamačného konania.

7. V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec, poverený vybavovať reklamácie.

8. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie (predávajúcim určeného) plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie (platí iba pre spotrebiteľa). Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

12. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania SMS správou a e-mailom alebo telefonicky. Spolu s reklamovaným tovarom bude zároveň doručený reklamačný protokol.

14. V prípade, ak kupujúci žiada o odstránenie vady po uplynutí záručnej doby, vzťahujú sa na takto vzniknuté právne vzťahy ustanovenia § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o zmluve o oprave a úprave veci.

15. Lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.

16. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň.

17. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň

reklamačný technik:   Bc. Radovič Stanislav

e-mail:    reklamacie@times.sk

 

Dôležité upozornenia: 

Väčšina výrobcov nevzťahuje záruku na zariadenie poškodené elektro-statickým prepätím !!!
Zariadenie je treba adekvátne chrániť proti indukovanému elektrostatickému prepätiu či prepäťovým špičkám na silovom vedení korektným uzemnením tak, aby výrobcom integrovaný 16kV zemniaci člen bol efektívny.
Pri vonkajších inštaláciách je pre vedenie signálu treba používať tienenú kabeláž min. Cat5E (alebo vyššiu) FTP/SFTP, doporučené je tiež nasadenie ethernetovej prepäťovej ochrany (EPO).
Prípadným nerešpektovaním riskujete nezvratné poškodenie čipu na ethernetovej časti (zariadenie prestane po ethernete komunikovať), či výrazné zníženie citlivosti či vysielacieho výkonu zariadenia poškodením integrovaného rádiového modulu.

FIRMWARE RECOVERY (Ubiquiti a MikroTik):
V prípade, že zariadenie prestane odpovedať (tzv. "zatuhne"), predtým než ho zašlete na reklamáciu sa presvedčite, že nestabilita nie je odstrániteľná k tomu určeným užívateľským software výrobcu. Príslušné utility nájdete na stránkach výrobcu (www.ui.com alebo www.mikrotik.com).

 

Tovar nesmie byť mechanicky či elektricky poškodený, inak strácate nárok na záruku. Za neoprávnenú reklamáciu sa považuje: zlomený plošný spoj, prasknuté či polámané konektory, odlomené časti, prelepené či poškodené štítky sériových čísel, porušenie bezpečnostnej nálepky, neoprávnený zásah do zariadenia, elektrické poškodenie ako napr. prepólovanie, elektro-statické prepätie, výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, zasahovanie do obvodov zariadenia, reklamovanie produktu po uplynutí záručnej doby. Pri tomto zistení Vám bude účtovaný administratívny poplatok 5 EUR za každé neoprávnene reklamované zariadenie.

 

Tovar pošlite poštovým kuriérom alebo inou kuriérskou službou (nie listovou/balíkovou poštovou zásielkou), alebo doneste osobne na našu adresu:

 

Times-VT - Ing. Ján Cibula

Nábrežie sv. Metoda 8

971 01 Prievidza, Slovensko

Ku každému kusu reklamovaného tovaru musí byť priložený doklad o kúpe tovaru (fotokópia bločku z pokladne, faktúry alebo dodacieho listu) a výplnený reklamačný formulár s popisom chyby a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa chyba prejavuje. Testovať sa bude IBA vami uvedená chyba. Bez týchto dokladov reklamáciu nebudeme riešiť a obratom Vám ju vrátime na Vaše náklady.

Reklamačný formulár (klik pravým tlačítkom a zvoľte "uložiť obrázok ako", následne vytlačte, vyplňte a priložte k tovaru):

Obchod prevádzkuje: Times-VT, Nábr. Sv. Metoda 8, 971 01 Prievidza, Slovakia tel.: +421 (0)46 542 70 50
Created by © 2024 WebCreative.info All rights reserved.