LanCentrum.sk
language:
Nakupovať v mene:

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné obchodné podmienky - časť B2B – odberateľ na IČO

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom, ktorým je Ing. Ján Cibula TIMES-VT, IČO: 33611084, IČ DPH: SK1020582530 (ďalej len "dodávateľ") a odberateľom v oblasti predaja produktov výpočtovej techniky ako obchodnými partnermi, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu dodávateľa (ďalej len „Obchodné podmienky“).

1.2. Obchodné podmienky sa vzťahujú na odberateľa, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba organizovaná podľa zákonov Slovenskej republiky, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

1.3. Tovar je možné objednať prostredníctvom Webovej stránky Dodávateľa. Pridelenie prvotného užívateľského prístupu na internetovú stránku Dodávateľa je možné prostredníctvom vytvorenia registrácie a následne je cenová kategória pridelená Odberateľovi obchodným oddelením Dodávateľa. Odberateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky možné dopady spôsobené nekorektnosťou dát v kontaktoch Odberateľa. Súčasne je Odberateľ povinný zaviesť všetky bezpečnostné opatrenia, aby nebolo možné informácie o kontaktoch a ich prístupových nastaveniach zneužiť. Dodávateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené zneužitím kontaktov Odberateľa a má plný nárok na pokrytie všetkých prípadných škôd z toho plynúcich. Dodávateľ je oprávnený na objednávky uskutočnené prostredníctvom internetovej stránky uplatniť špeciálne zľavy alebo ponúknuť týmto spôsobom k odberu tovar, ktorý je pri ostatných formách objednávky nedostupný. Odberateľ nie je oprávnený vrátiť tovar Dodávateľovi bez uvedenia dôvodu a požadovať zaň finančnú náhradu.

1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ odoslaním objednávky Dodávateľovi potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že tieto Obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené telefonicky, e-mailom a na internetovej stránke elektronického obchodu www.lancentrum.eu ktorú prevádzkuje Dodávateľ, na základe ktorej Dodávateľ dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke Odberateľovi (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi Dodávateľom a Odberateľom, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.5. Ku každej kúpnej zmluve uzatvorenej v zmysle týchto Obchodných podmienok bude vystavený daňový doklad vo forme faktúry, alebo doklad z ERP. Štandardne je faktúra odoslaná Odberateľovi s tovarom, pri osobnom prevzatí tovaru Odberateľ dostáva spolu s dodacím listom aj faktúru. Na základe požiadavky Odberateľa je možné faktúru odoslať poštou aj na inú ním uvedenú adresu.

1.6. Elektronická faktúra je riadna Faktúra vystavená podľa §74 zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorú Dodávateľ vystavuje výlučne elektronicky a posiela ju Odberateľovi elektronickou poštou alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov výmeny alebo sprístupňovania údajov medzi Dodávateľom a Odberateľom ako osobitný súbor vo formátoch .pdf alebo .xml alebo v inom vhodnom formáte určenom Dodávateľom. Dodávateľ je oprávnený vystavovať a posielať Odberateľovi Faktúru aj elektronicky vo forme Elektronickej faktúry, pričom Odberateľ potvrdením VOP a/alebo podpisom Zmluvy o obchodných vzťahov udeľuje Dodávateľovi svoj výslovný a neodvolateľný súhlas s vystavovaním, posielaním a doručovaním Elektronickej faktúry v súlade s §71 odsek 1 písmeno b) zákona o dani z pridanej hodnoty.

1.7. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Dodávateľ a Odberateľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

1.8. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Dodávateľ je katalógom bežne dodávaného tovaru a Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Orientačná dostupnosť tovaru je uvedená na internetovej stránke Dodávateľa www.lancentrum.eu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je e-mailová správa Odberateľa adresovaná Dodávateľovi a/alebo Odberateľom vyplnený a odoslaný formulár na internetovej stránke Dodávateľa a/alebo telefonická objednávka Objednávateľa Dodávateľovi a/alebo list Objednávateľa adresovaný Dodávateľovi (ďalej len "objednávka").

2.2. Objednávka musí obsahovať:

 • identifikačné údaje Objednávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO)

 • typ, špecifikáciu a počet kusov tovaru 

 • spôsob dodania tovaru 

 • kontaktné údaje Objednávateľa (napr. telefónne číslo, fax, e-mail)

 • spôsob zaplatenia kúpnej ceny (v hotovosti, platobnou kartou, na dobierku, bezhotovostným prevodom, prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery)

2.3. Dodávateľ je viazaný Objednávateľovi svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke Dodávateľa. Ceny za tovar uvedené v internetovom obchode sú uvedené bez DPH aj s DPH. Cena za dopravu a úhradu tovaru sú uvádzané bez DPH, aj s DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2.4 Pri objednaní tovaru bude po odoslaní objednávky automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky Dodávateľom na uvedenú e-mailovú adresu. V prípade potreby budú doplnené všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

2.5. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď záväzné akceptovanie objednávky zo strany Dodávateľa dôjde Objednávateľovi. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany Dodávateľa je telefonické, sms (krátka textová správa) alebo e-mailové potvrdenie Dodávateľom adresované Objednávateľovi, z ktorého možno vyvodiť súhlas Dodávateľa s objednávkou. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Dodávateľa sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.6.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje:

 • údaje o Dodávateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO)

 • opis tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy 

 • údaje o cene tovaru 

 • údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Objednávateľa 

 • údaje o platobných podmienkach 

2.7. V prípade, ak sa Objednávateľ a Dodávateľ dohodnú na osobnom prebratí tovaru Objednávateľom v prevádzke Dodávateľa, je kúpna zmluva uzatvorená až okamihom, keď Objednávateľ prevezme od Dodávateľa tovar a podpíše dodací list, prípadne faktúru za tovar. Dodávateľ po prijatí objednávky rezervuje Odberateľovi tovar po dobu 7 dní. Rezerváciu tovaru Dodávateľ potvrdí Odberateľovi prostredníctvom krátkej textovej správy (sms) alebo prostredníctvom emailu.

2.8. Pri zásielkovom predaji je Dodávateľ povinný najneskôr v deň dodania tovaru, ak ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám, doručiť Objednávateľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa bodu 2.5. Obchodných podmienok prostriedkami komunikácie na diaľku.

2.9. Pred odoslaním záväzného akceptovania objednávky Dodávateľom môže Odberateľ doručiť prostredníctvom elektronickej pošty na adresu shop@times.sk alebo telefonicky na číslo 046/ 542 70 50 Dodávateľovi oznámenie, že objednávku ruší. Objednávateľ je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO), svoje kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, fax, e-mail), číslo objednávky a typ, špecifikáciu a počet kusov objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky Dodávateľ neúčtuje Objednávateľovi žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak Odberateľ zaplatil Dodávateľovi kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Dodávateľ vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet Objednávateľa, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

2.10. Po odoslaní záväzného akceptovania objednávky Dodávateľom nemôže Odberateľ zrušiť objednávku, ak všeobecne záväzné právne predpisy, kúpna zmluva alebo Obchodné podmienky neustanovujú inak.

2.11. Dodávky tovaru pre Odberateľa môžu byť Dodávateľom pozastavené (tzv. kredit hold) v prípade, kedy Odberateľ nemá voľný kredit pre ďalšie odbery tovaru. Odberateľ nestráca poradie na žiadnu zo svojich objednávok. Tovar, ktorý je momentálne na sklade je rezervovaný podľa objednávok pre Odberateľa po dobu 4 pracovných dní. Ak sa tento stav nevyrieši do termínu 4 pracovných dní, tovar je uvoľnený pre ďalšieho Odberateľa. Možnosťou riešenia je okamžitá žiadosť o zvýšenie kreditu adresovaná zodpovednému zamestnancovi Dodávateľa alebo okamžitá úhrada starších faktúr pred termínom splatnosti.

2.12. Dodávky tovaru pre Odberateľa môžu byť Dodávateľom pozastavené (tzv. payment hold) v prípade, kedy Odberateľ má minimálne jednu faktúru po splatnosti dlhšie než 5 dní. V tomto prípade stráca poradie pri všetkých otvorených objednávkach. Nie je umožnené odoberať tovar a ďalšie odbery sú povolené až po úhrade všetkých faktúr po splatnosti.

2.13. V súvislosti s uplatnením kredit hold a payment hold Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá tým Odberateľovi vznikla.

2.14. Miesto dodania stanovuje na základe objednávky Odberateľ. Odberateľ je oprávnený uviesť okrem jeho sídla, resp. miesta podnikania aj iné miesto dodania tovaru, resp. skutočnosť, že tovar prevezme osobne. Spôsob dodania tovaru dobierkou je oprávnený použiť Odberateľ aj v prípade, že nemá pridelený kredit, avšak záväzky z predošlého obchodovania vysporiadal v lehote splatnosti. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednávky na miesto dodania, resp. vyskladnenie v skladových priestoroch Odberateľa. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru. Dopravu na miesto dodania zabezpečí Dodávateľ podľa podmienok uvedených v bode 5 VOP. Zásielka s objednaným tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.

2.15. Dodanie tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Dodávateľa realizované v uvedenom termíne. V prípade, že Dodávateľ si je vedomý možnosti omeškania upozorní Odberateľa na túto skutočnosť. Zároveň oznámi náhradný termín dodania tovaru. Odberateľ nie je oprávnený uplatniť náhradu škody z prípadného omeškania Dodávateľa. Ak Dodávateľ nedodá tovar ani v náhradnom termíne, je Odberateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3. Práva a povinnosti Dodávateľa

3.1.Dodávateľ je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej Odberateľovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

3.2. Dodávateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Objednávateľa za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti Objednávateľa

4.1. Objednávateľ je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

 • zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

 • nepoškodzovať dobré obchodné meno Dodávateľa

4.2. Objednávateľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie podmienky

5.0  Objednávka prijatá do 14:00 bude expedovaná v ten istý deň, s doručením nasledujúci pracovný deň. 

        Objednávka prijatá po 14:00 bude  expedovaná nasledujúci pracovný deň. 

5.1.Tovar je predávaný podľa špecifikácie a označenia umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu Dodávateľa.

5.2. Dodávateľ je povinný objednávku Odberateľa splniť a tovar dodať Odberateľovi v lehote najneskôr do 30 dní.

5.3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke a v záväznom akceptovaní objednávky, ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak.

5.4. Objednávateľ je povinný riadne a včas prevziať tovar v mieste podľa bodu 5.3. Obchodných podmienok. Ak je Odberateľ v omeškaní s prevzatím tovaru, je Dodávateľ oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 1 euro za každý deň uskladnenia.

5.5. V prípade, ak Dodávateľ dopraví tovar Odberateľovi na miesto podľa bodu 5.3. Obchodných podmienok, je Odberateľ povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Odberateľa na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Odberateľ, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 5.4. týchto Obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v bode 5.3. Obchodných podmienok a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Odberateľom, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru.

5.6. Odberateľ je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, ak Odberateľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je Odberateľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5.7. Ak je Odberateľ v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 10 dní odo dňa, keď bol Odberateľ povinný tovar prevziať, je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.8. Originálny daňový doklad (faktúra) je súčasťou každej doručenej zásielky. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. V prípade ak výrobca vyžaduje záručný list pre uplatnenie reklamácie v servisnom stredisku, je súčasťou originálneho balenia výrobku aj samostaný záručný list.

6. Kúpna cena

6.1. Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane expedičných nákladov a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v prevádzkarni Dodávateľa, dobierkou prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa, uvedený v záväznej akceptácii objednávky, alebo v daňovom doklade.

6.2. V prípade, ak Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Dodávateľa.

6.3. Ak Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi kúpnu cenu prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná zo strany spoločnosti poskytujúcej úvery na účet Dodávateľa.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody

7.1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru a úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

7.2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme tovar od Dodávateľa, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Dodávateľ umožní nakladať s tovarom a Objednávateľ tovar neprevezme.

8. Zodpovednosť za vady

8.1. Ak má vec vady, o ktorých Dodávateľ vie, je povinný Objednávateľa pri dojednaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak Dodávateľ riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za vady, na ktoré Objednávateľa upozornil.

8.2. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, ktoré Objednávateľ u Dodávateľa reklamoval.

8.3. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Objednávateľom. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá Dodávateľ len za vady existujúce pri prevzatí veci Objednávateľom. Pri použitých veciach zodpovedá Dodávateľ len za vady existujúce pri prevzatí veci Objednávateľom, záruka sa nevzťahuje na opotrebovaní veci.

8.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Dodávateľ za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené obvyklým užívaním alebo spotrebovaním veci (napr. batérie, tonery, a pod.). Dodávateľ taktiež nezodpovedá za vady, ktorých výskyt pripúšťajú technické normy, technické predpisy a normy jednotlivých výrobcov tovaru.

8.5. Záruka môže byť Dodávateľom zamietnutá najmä :

a. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c. uplynutím záručnej doby tovaru,

d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Objednávateľom,

e. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo prepätím,

g. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,

h. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j. neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

l. výskytom vád, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov.

8.6. Dodávateľ poskytne Odberateľovi záruku v dĺžke trvania uvedenej v záručnom liste, t.j. v dĺžke trvania akú poskytuje výrobca tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Odberateľom.

8.7. Podstatné náležitosti uplatnenia reklamácii a spôsob ich vybavenia upravuje reklamačný poriadok Dodávateľa.

8.8. V prípade, ak v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame je výrobcom poskytnutá záruka presahujúca rozsah zákonnej záruky, môže si Objednávateľ uplatniť túto záruku podľa podmienok stanovených pre túto rozšírenú záruku.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Dodávateľa.

9.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Dodávateľa v deň odoslania objednávky Odberateľom.

9.3. Odberateľ týmto udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov Odberateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov v objednávke informačného systému Dodávateľa. Odberateľ udeľuje súhlas dobrovoľne, slobodne a vážne, bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok. Odberateľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté údaje v zadanej objednávky sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

II. Všeobecné obchodné podmienky - časť B2C – spotrebiteľ (nepodnikateľ)

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Ján Cibula TIMES-VT, IČO: 33611084, IČ DPH: SK1020582530 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „Obchodné podmienky“).

1.2. Obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorým môže byť: · fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, · fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“).

1.3. Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta (ďalej len „zásielkový predaj“ alebo „zmluva uzavieraná na diaľku“).

1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že tieto Obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu,www.lancentrum.eu ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.5. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

1.6. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Orientačná dostupnosť tovaru je uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.lancentrum.eu

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je e-mailová správa kupujúceho adresovaná predávajúcemu a/alebo kupujúcim vyplnený a odoslaný formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo telefonická objednávka kupujúceho predávajúcemu a/alebo list kupujúceho adresovaný predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2. Objednávka musí obsahovať:

 • identifikačné údaje kupujúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, ak je kupujúcim právnická osoba prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba)
 • typ, špecifikáciu a počet kusov tovaru 
 • spôsob dodania tovaru 
 • kontaktné údaje kupujúceho (napr. telefónne číslo, fax, e-mail)
 • spôsob zaplatenia kúpnej ceny (v hotovosti, platobnou kartou, na dobierku, bezhotovostným prevodom, prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery)

2.3. Predávajúci je viazaný spotrebiteľovi svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho. Ceny za tovar uvedené v internetovom obchode sú uvedené bez DPH aj s DPH. Cena za dopravu a úhradu tovaru sú uvádzané bez DPH, aj s DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2.4 Pri zásielkovom predaji bude po odoslaní objednávky automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim na uvedenú e-mailovú adresu. V prípade potreby budú doplnené všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

2.5. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho dôjde kupujúcemu. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho je telefonické, sms (krátka textová správa) alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho adresované kupujúcemu, z ktorého možno vyvodiť súhlas predávajúceho s objednávkou. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.6.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje:

 • údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO)
 • opis tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy 
 • údaje o cene tovaru 
 • údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho 
 • údaje o platobných podmienkach 

2.7. V prípade, ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na osobnom prebratí tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho, je kúpna zmluva uzatvorená až okamihom, keď kupujúci prevezme od predávajúceho tovar a zaplatí celú kúpnu cenu. Predávajúci po prijatí objednávky rezervuje kupujúcemu tovar po dobu 7 dní. Rezerváciu tovaru predávajúci potvrdí kupujúcemu prostredníctvom krátkej textovej správy (sms) alebo prostredníctvom emailu.

2.8. Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný najneskôr v deň dodania tovaru, ak ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám, doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa bodu 2.5. Obchodných podmienok prostriedkami komunikácie na diaľku.

2.9. Pred odoslaním záväzného akceptovania objednávky predávajúcim môže kupujúci doručiť prostredníctvom elektronickej pošty na adresu shop@times.sk alebo telefonicky na číslo 046/ 542 70 50 predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, ak je kupujúcim právnická osoba prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba), svoje kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, fax, e-mail), číslo objednávky a typ, špecifikáciu a počet kusov objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

2.10. Po odoslaní záväzného akceptovania objednávky predávajúcim nemôže kupujúci zrušiť objednávku, ak všeobecne záväzné právne predpisy, kúpna zmluva alebo Obchodné podmienky neustanovujú inak.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

3.1. Platnosť kúpnej zmluvy zaniká dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.

3.2. Ak je zmluva zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

3.3. Obidve zmluvné strany sú oprávnené ukončiť písomnou dohodou platnosť kúpnej zmluvy k obojstranne dohodnutému a potvrdenému dátumu, ak kúpna zmluva alebo jej dodatok neustanovujú inak.

3.4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, kúpna zmluva vrátane jej zmien a dodatkov, tieto Obchodné podmienky alebo Reklamačný poriadok spoločnosti Ing. Ján Cibula TIMES-VT.

3.5. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň, ak je to možné, je kupujúci povinný spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu tovar zabalený v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, a to návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení na adresu Ing. Ján Cibula TIMES-VT, Nábr. sv. Metoda č.8, 971 01 Prievidza. Tovar zaslaný na dobierku nie je možné prebrať, odporúčame tovar poistiť.

3.7. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

3.8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť 
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, 
 • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil, 
 • tovar, ktorého súčasťou je programové vybavenie (vrátane výpočtovej techniky s predinštalovaným softwarom), ktoré spotrebiteľ rozbalil, použil alebo vyslovil súhlas s licenčnými podmienkami;
 • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa bodu 3.7. Obchodných podmienok.

3.9. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný

a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,

b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

3.10. Ak predávajúci nesplní zmluvu uzavieranú na diaľku, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Predávajúci vráti kúpnu cenu vo vyššie uvedenej lehote prevodom finančných prostriedkov na účet kupujúceho, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

3.11. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

3.12. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

3.13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, cene, akosti alebo množstve. Ak kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

4. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1.Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

4.2. Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy podľa 3.8. Obchodných podmienok, adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť, informáciu o záruke a o servisných službách.

4.3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

5. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1.Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceh

5.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6. Dodacie podmienky

6.0  Objednávka prijatá do 14:00 bude expedovaná v ten istý deň, s doručením nasledujúci pracovný deň. 

        Objednávka prijatá po 14:00 bude  expedovaná nasledujúci pracovný deň. 

6.1.Tovar je predávaný podľa špecifikácie a označenia umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

6.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 dní.

6.3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke a v záväznom akceptovaní objednávky, ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak.

6.4. Kupujúci je povinný riadne a včas prevziať tovar v mieste podľa bodu 6.3. Obchodných podmienok. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 1 euro za každý deň uskladnenia.

6.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto podľa bodu 6.3. Obchodných podmienok, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 6.4. týchto Obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v bode 6.3. Obchodných podmienok a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru.

6.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

6.7. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

6.8. Originálny daňový doklad (faktúra) je súčasťou každej doručenej zásielky. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. V prípade ak výrobca vyžaduje záručný list pre uplatnenie reklamácie v servisnom stredisku, je súčasťou originálneho balenia výrobku aj samostaný záručný list.

7. Kúpna cena

7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane expedičných nákladov a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v prevádzkarni predávajúceho alebo prostredníctvom platobnej karty v prevádzkarni predávajúceho, dobierkou prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

7.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7.3. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná zo strany spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery na účet predávajúceho.

7.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote podľa bodu 7.4. Obchodných podmienok, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7.6. Náklady spojené s inštaláciou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť ak kúpna zmluva neustanovuje inak.

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru a úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

8.2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

9. Zodpovednosť za vady

9.1. Ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za vady, na ktoré kupujúceho upozornil.

9.2. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, ktoré kupujúci u predávajúceho reklamoval.

9.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim. Pri použitých veciach zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim, záruka sa nevzťahuje na opotrebovaní veci.

9.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené obvyklým užívaním alebo spotrebovaním veci (napr. batérie, tonery, a pod.). Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady, ktorých výskyt pripúšťajú technické normy, technické predpisy a normy jednotlivých výrobcov tovaru.

9.5. Záruka môže byť predávajúcim zamietnutá najmä : a. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, b. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, c. uplynutím záručnej doby tovaru, d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, e. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, f. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo prepätím, g. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, h. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, i. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, j. neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, k. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby l. výskytom vád, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov.

9.6. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, je záručná doba 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

9.7. V prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľom, a teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a záručná doba na takýto tovar je 12 mesiacov.

9.8. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

9.9. V prípade, ak v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame je výrobcom poskytnutá záruka presahujúca rozsah zákonnej záruky, môže si kupujúci uplatniť túto záruku podľa podmienok stanovených pre túto rozšírenú záruku.

9.10. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

9.11. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.12. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

9.13. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.14. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

9.15. Nemožnosťou vec riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej vady alebo pre väčší počet odstrániteľných vád pomerne dlhý čas vylúčený z používania veci, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie.

9.16. Za väčší počet vád veci predanej v obchode možno spravidla považovať aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

9.17. Kupujúci má právo na výmenu vadnej veci len za takú vec, ktorá je značkou, typom, prevedením a pod. zhodná s pôvodne odovzdanou vecou.

9.18. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.19. Momentom uplatnenia niektorého z práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci svojim prejavom vôle viazaný a nemôže jednostranne voľbu uplatneného práva zmeniť.

9.20. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

9.21. Právo zo zodpovednosti za vady môže u predávajúceho uplatňovať kupujúci, alebo vlastník veci.

9.22. Právo zo zodpovednosti za vady je uplatnené včas, ak dôjde prejav vôle, ktorým kupujúci uplatňuje toto právo, predávajúcemu pred koncom záručnej doby.

9.23. Ak je právo zo zodpovednosti za vady uplatnené bez toho, aby kupujúci reklamoval vady, z ktorých uplatnené právo vyvodzuje, ide o neurčité, a teda o neplatné uplatnenie práva.

9.24. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

9.25. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim.

9.26. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

9.27. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

9.28. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

10. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

10.1. Predávajúci v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 informuje kupujúceho (spotrebiteľa), že v prípade, že nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má tento právo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom poštovej adresy alebo elektronickej adresy: shop@times.sk.

10.2. Ak predávajúci odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci (spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

10.3. Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.4. Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako suma 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

11.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

11.3 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný uviesť predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu dodania, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

11.4. Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uchované iba jednorázovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky tovaru. Zadané údaje môže kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej mailovej správe s uvedeným online odkazom na objednávku. Zmenu alebo korekciu údajov v objednávke alebo registrácií je možné vykonať telefonicky alebo mailom.

Všeobecné obchodné podmienky platia od 25.05.2018


ORGÁN DOZORU:


Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Trenčíne

Hurbanova 59

911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 032/ 6400 109

fax č.: 032/ 6400 108


PREDÁVAJÚCI:

Ing. Ján Cibula TIMES-VT

Nábr. sv. Metoda 8

Prievidza, 971 01

IČO: 33 611 084

DIČ: SK1020582530

E-mail: shop@times.sk

Bankové spojenie: IBAN: SK30 0200 0000 0023 7648 8058

VS: číslo objednávky/číslo faktúry

Obchod prevádzkuje: Times-VT, Nábr. Sv. Metoda 8, 971 01 Prievidza, Slovakia tel.: +421 (0)46 542 70 50
Created by © 2024 WebCreative.info All rights reserved.