LanCentrum.sk
language:
Nakupovať v mene:

Reklamačný poriadok

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „reklamačný poriadok“). Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.
Kupujúcim môže byť:

• fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti
• fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

1. Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste, dostupnom kupujúcemu. Reklamačný poriadok je zverejnený aj na internetovej stránke predávajúceho www.lancentrum.eu .

2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v prevádzke predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné, s ohľadom na predávané výrobky alebo služby. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, kontaktujte, prosím, naše servisné oddelenie telefonicky na0908 225 111 alebo e-mailom na adrese reklamacie@times.sk .

3. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme, pred odoslaním odporúčame tovar poistiť pre prípad poškodenia počas prepravy. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie oznámiť predávajúcemu druh a rozsah vád tovaru, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, a pod.) a iné podstatné náležitosti majúce vplyv na uplatňovanú vadu tovaru. Žiadame Vás preto o vyplnenie reklamačného formuláru a jeho priloženie k reklamovanému tovaru. Formulár je dostupný na konci týchto podmienok.

4. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva reklamovaného tovaru nevyhnutného na vykonanie reklamácie
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

5. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

6. Deň uplatnenia reklamácie je zároveň začiatkom reklamačného konania. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do  prevádzkarne predávajúceho.

7. V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec, poverený vybavovať reklamácie.

8. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie (predávajúcim určeného) plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie (platí iba pre spotrebiteľa). Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

12. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania SMS správou a e-mailom alebo telefonicky. Spolu s reklamovaným tovarom bude zároveň doručený reklamačný protokol.

14. V prípade, ak kupujúci žiada o odstránenie vady po uplynutí záručnej doby, vzťahujú sa na takto vzniknuté právne vzťahy ustanovenia § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o zmluve o oprave a úprave veci.

15. Lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.

16. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň.

17. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň

 

reklamačný technik:   Bc. Radovič Stanislav

mail:    reklamacie@times.sk

skype:  lancentrum.eu-rma

 

UPOZORNENIA:

 

Výrobcovia UBIQUITI a MIKROTIK nevzťahujú záruku na zariadenie poškodené prepätím.
Zariadenie je treba adekvátne chrániť proti indukovanému elektrostatickému prepätiu či prepäťovým špičkám na silovom vedení korektným uzemnením tak, aby výrobcom integrovaný 16kV zemniaci člen bol efektívny.
Pri vonkajších inštaláciách je pre vedenie signálu treba používať tienenú Cat5E kabeláž (FTP/SFTP), doporučené je tiež nasadenie ethernetovej prepäťovej ochrany (EPO).
Prípadným nerešpektovaním riskujete nezvratné poškodenie čipu na ethernetovej časti (zariadenie prestane po ethernete komunikovať), či výrazné zníženie citlivosti či vysielacieho výkonu zariadenia poškodením integrovaného miniPCI modulu.

FIRMWARE RECOVERY
V prípade, že zariadenie prestane odpovedať (tzv. "zatuhne"), predtým než ho zašlete na reklamáciu sa presvedčite, že nestabilita nie je odstrániteľná k tomu určeným užívateľským software výrobcu. Príslušné utility nájdete na stránkach výrobcu (ubiquiti.com alebo mikrotik.com).

 

Tovar nesmie byť mechanicky či elektricky poškodený, inak strácate nárok na záruku. Za neoprávnenú reklamáciu (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané konektory, odlomené časti, prelepené či poškodené štítky sériových čísel, porušenie bezpečnostnej nálepky) alebo elektrické poškodenie ako napr. prepólovanie, elektro-statické prepätie, výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, zasahovanie do obvodov zariadenia, reklamovanie produktu po uplynutí záručnej doby, Vám bude účtovaný administratívny poplatok 5 EUR za každé neoprávnene reklamované zariadenie.

 

Tovar pošlite alebo doneste osobne na našu adresu:

 

Times-VT - Ing. Ján Cibula

Nábrežie sv. Metoda 8
971 01 Prievidza, Slovensko

Ku každému kusu reklamovaného tovaru musí byť priložený doklad o kúpe tovaru (fotokópia bločku z pokladne, faktúry alebo dodacieho listu), popis chyby a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa chyba prejavuje. Testovať sa bude IBA vami uvedená chyba. Bez týchto dokladov reklamáciu nebudeme riešiť a obratom Vám ju vrátime na Vaše náklady.

 

 

Obchod prevádzkuje: Times-VT, Nábr. Sv. Metoda 8, 971 01 Prievidza, Slovakia tel.: +421 (0)46 542 70 50
Created by © 2021 WebCreative.info All rights reserved.